Verkoopvoorwaarden

De hierna aangegeven begrippen hebben in deze Verkoopvoorwaarden de volgende betekenis:

Verkoopvoorwaarden: deze verkoopvoorwaarden van Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland, hierna te noemen NJON
Voorstelling: door NJON georganiseerde concerten en evenementen waarvoor kaarten worden verkocht door NJON
Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie NJON een Overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Voorstelling, dan wel aan wie NJON daartoe een aanbieding doet
Overeenkomst: de overeenkomst tussen NJON en Bezoeker ter verkrijging van Toegangsbewijzen voor voorstellingen
Toegangsbewijs: het document dat dient als toegangsbewijs voor een voorstelling, waaronder mede begrepen elektronische Toegangsbewijzen
NJON: de Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland, gevestigd te Apeldoorn
 
Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij NJON producten of diensten van welke aard ook aan Bezoeker levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Verkoopvoorwaarden zijn beschreven alsmede het gebruik van de websites van NJON.
1.2 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites in beheer van NJON, namelijk www.njon.nl, www.muziekzomer.nl, www.njo.nl, www.jeugdorkest.nl en www.jongmetropole.nl.
1.3 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Bezoeker wijst NJON uitdrukkelijk van de hand.
1.4 Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Verkoopvoorwaarden overeenkomen. NJON is gerechtigd de Verkoopvoorwaarden te wijzigen en gewijzigde Verkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten. De gewijzigde Verkoopvoorwaarden zijn op de websites van NJON raadpleegbaar.
1.5 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2. Gebruik van de websites

2.1 Het bezoeken van de websites van NJON is alleen toegestaan ten behoeve van het verkrijgen van informatie en het aanschaffen van Toegangsbewijzen voor Voorstellingen. Het is niet toegestaan enige inhoud van de websites te kopiëren, downloaden, uitzenden of elders te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen zonder toestemming vooraf anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
2.2 NJON garandeert niet het ononderbroken functioneren van de websites, het virusvrij zijn van de websites noch het vrij zijn van foutieve informatie.
2.3 NJON is niet aansprakelijk voor verlies of schade geleden door Bezoekers van de websites of derden als gevolg van het bezoek of gebruik van de websites, waaronder verlies van gegevens, gederfde inkomsten en schade aan reputatie.
2.4. De namen, afbeeldingen, foto’s, video’s, audio-opnames en logo's die NJON op de websites publiceert zijn onderhevig aan auteursrechten, ontwerprechten en handelsmerken. Het kopiëren, downloaden of verspreiden van dergelijke uitingen is niet toegestaan zonder toestemming.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst/Toegangsbewijzen

3.1 NJON verkoopt Toegangsbewijzen en bepaalt zelf de prijs en het aantal beschikbare plaatsen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
3.2 Een Toegangsbewijs bestaat uit een door of vanwege NJON verstrekt (digitaal) document.
3.3 Bezoeker betaalt de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de websites van NJON aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
3.4 Alle prijzen van NJON zoals vermeld op de websites zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3.5 Bij Voorstellingen waarvoor NJON Toegangsbewijzen verkoopt zijn service- en administratiekosten en btw altijd inbegrepen bij de kosten voor het Toegangsbewijs.
3.6 Toegangsbewijzen worden verzonden naar het e-mailadres dat Bezoeker heeft opgegeven bij de bestelling. NJON zal het door Bezoeker opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat Bezoeker aan NJON een nieuw e-mailadres heeft meegedeeld.
3.7 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.
3.8 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij NJON garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op Bezoeker.
3.9 Het Toegangsbewijs dat bestaat uit digitaal document en wordt direct na betaling via automatische elektronische communicatie (e-mail) aan Bezoeker verstrekt. Indien Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit Toegangsbewijs op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. NJON kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Toegangsbewijs noch de ontvangst van het Toegangsbewijs garanderen.

Artikel 4. Verbod doorverkoop, retourneren Toegangsbewijzen en speciale wensen

4.1 Het is Bezoeker niet toegestaan om een Toegangsbewijs door te verkopen indien dit in strijd is met de wet.
4.2 Na ontvangst dient Bezoeker het Toegangsbewijs te controleren. Toegangsbewijzen kunnen binnen 72 uur na aanschaf kosteloos worden omgeruild of geannuleerd waarvoor een NJON tegoed wordt verkregen, tenzij de aankoop korter dan 4 dagen voor de voorstelling is gedaan. Dan gelden onderstaande regels voor tot 4 dagen voordat de Voorstelling plaatsvindt.
4.3 Van 72 uur na aanschaf tot 4 dagen voordat de Voorstelling plaatsvindt kunnen Toegangsbewijzen worden omgeruild tegen een vergoeding van € 2,50 administratiekosten per ticket. Bij annulering in deze periode ontvangt Bezoeker 50% van het aanschafbedrag als NJON tegoed. Bezoeker kan hierover contact opnemen met NJON via kaartverkoop njon.nl of 055 579 1221. Binnen 4 dagen voorafgaand aan de Voorstelling kunnen Toegangsbewijzen niet meer geruild of vergoed worden, tenzij een medische verklaring wordt overlegd..
4.4 NJON wil graag aan iedereen de kans bieden om concerten/voorstellingen bij te wonen. De toegankelijkheid van concertlocaties varieert. Bij vragen over de toegankelijkheid van een specifieke locatie, neem contact op met NJON via kaartverkoop njon.nl of 055 579 1221.

Artikel 5. Overige verplichtingen van Bezoeker

5.1 Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs (digitaal, printversie van een digitaal toegezonden Toegangsbewijs of Toegangsbewijs verstrekt bij verkoop aan de deur) zowel voor aanvang als tijdens de Voorstelling en zolang hij/zij zich op de plaats bevindt waar de betreffende Voorstelling wordt gehouden. Hij/zij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar de Voorstelling wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn/haar Toegangsbewijs te tonen.
5.2 Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van de Voorstelling als bij het bestellen van het Toegangsbewijs, zich te identificeren om NJON onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen.
5.3 Het is verboden professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur voor het maken van professionele opnamen mee te nemen naar de plaats waar de Voorstelling plaatsvindt zonder dat NJON hiervan op de hoogte is.
5.4 Het is verboden vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar de plaats waar de Voorstelling plaatsvindt. Indien NJON dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.
5.5 Indien Bezoeker na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het Toegangsbewijs zijn geldigheid.
5.6 Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van NJON, de exploitanten van de plaats waar de Voorstelling wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van de Voorstelling een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.
5.7 Voor het zelfstandig bezoeken van Voorstellingen (d.w.z. zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert NJON een minimum-adviesleeftijd van 16 jaar.

Artikel 6. Rechten van NJON

6.1 Bij overtreding door Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Verkoopvoorwaarden is NJON gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te maken of Bezoeker de (verdere) toegang tot de Voorstelling te weigeren zonder dat Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij/zij voor het Toegangsbewijs aan NJON, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte Toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
6.2 NJON behoudt zich het recht voor Bezoeker de (verdere) toegang tot de Voorstelling te ontzeggen of van de plaats waar de Voorstelling plaatsvindt te verwijderen indien NJON dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens de Voorstelling.
6.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Toegangsbewijs is NJON gerechtigd de houder van dit Toegangsbewijs de (verdere) toegang tot de Voorstelling te weigeren, zonder dat Bezoeker c.q. deze houder van het Toegangsbewijs aanspraak kan maken op enige schade die hij/zij hierdoor lijdt.
6.4 De artiest en NJON zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 7. Afgelaste of verschoven concerten

7.1 NJON zal er alles aan doen Bezoeker vooraf te informeren via het bij haar bekende e-mailadres in het geval van afgelasting van een Voorstelling. Het is de verantwoordelijkheid van Bezoeker om voor vertrek na te gaan of de Voorstelling mogelijk is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. NJON kan niet garanderen dat Bezoeker van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van de Voorstelling en is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. 
7.2 Indien de Voorstelling wordt afgelast kan Bezoeker het Toegangsbewijs/de Toegangsbewijzen voor deze Voorstelling inleveren conform de regeling zoals bepaald door NJON. Bezoeker wordt per e-mail, verstuurd naar het bij NJON bekende e-mailadres, hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 8. Aansprakelijkheid NJON

8.1 NJON is aansprakelijk voor directe schade die Bezoeker lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan NJON toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen NJON is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van NJON.
8.2 Het betreden van de plaats waar de Voorstelling plaatsvindt en het bijwonen van de Voorstelling geschiedt door Bezoeker voor eigen risico, in die zin dat NJON geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen.
8.3 NJON zal ernaar streven de Voorstelling zo veel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema uit te voeren. De organisatie is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen in dit schema en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals o.a. vermeld op Toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. Bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren (via het eigen e-mailadres, de website of andere communicatiekanalen van NJON) of de aanvangstijd ongewijzigd is. 
8.4 NJON is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van de Voorstelling, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
8.5 NJON is ook niet aansprakelijk voor schade van Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het Toegangsbewijs.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan NJON kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
9.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NJON in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Bezoeker op te schorten of te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zulks door dit schriftelijk aan Bezoeker mee te delen en zulks zonder dat NJON gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 NJON maakt gebruik van de diensten van Tixly voor de verkoop van Toegangsbewijzen. Op de verkoop van Toegangsbewijzen zijn aanvullende voorwaarden van Tixly van toepassing.
10.2 Tixly verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers van de websites van NJON die een Toegangsbewijs aanschaffen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). NJON en Tixly hebben daartoe een verwerkersovereenkomst gesloten.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Op deze Verkoopvoorwaarden en op de Overeenkomst tussen NJON en Bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen NJON en Bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Apeldoorn. NJON is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

Download hier de PDF-versie van deze Verkoopvoorwaarden.

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.